• واحد بندرعباس • پژوهش


 • آموزشاعضای هیأت علمی

 • اکبر اسفندیاری
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: a_Esfandiari@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/a_Esfandiari
  تلفن: 64545041

 • مهدي ايرانمنش
  مرتبه علمی: دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی: imehdi@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/imehdi
  تلفن: 64543119

 • محمد رضا خدمتی
  مرتبه علمی: دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی: khedmati@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/khedmati
  تلفن: 64543113

 • احمد  رهبررنجي
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: rahbar@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/rahbar
  تلفن: 64543114

 • حميد  زراعت گر
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: hamidz@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/hamidz
  تلفن: 64543110

 • مصباح  سايبانی
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: msaybani@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/msaybani
  تلفن: 64543115

 • محمود  غياثی
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: mghiasi@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/mghiasi
  تلفن: 64543122

 • منوجهر  فدوی اردستانی
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: fadavie@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/fadavie
  تلفن: 64543118

 • حسن  قاسمی
  مرتبه علمی: دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی: gasemi@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/gasemi
  تلفن: 64543112

 • پرويز قدیمی
  مرتبه علمی: دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی: pghadimi@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/pghadimi
  تلفن: 64543117

 • محمد جواد  معتمدی
  مرتبه علمی: مربی
  آدرس پست الکترونیکی: jmotamed@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/jmotamed
  تلفن: -

 • سيد حسين موسوی زادگان
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: hmousavi@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/hmousavi
  تلفن: 64543129

 • محمد جواد  کتابداری
  مرتبه علمی: دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی: ketabdar@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/ketabdar
  تلفن: 64543111

 • مهدی سعيد  کياست
  مرتبه علمی: استادیار
  آدرس پست الکترونیکی: kiasat@aut.ac.ir
  آدرس وب سایت: http://aut.ac.ir/kiasat
  تلفن: 64543115