• واحد بندرعباس • پژوهش


 • آموزشکارکنان

 • معصومه بابايي

  مسئولیت: کارشناس امور مالي- بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • محمدرضا بابايي زارچ

  مسئولیت: مسئول روابط عمومي- بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • عليرضا رئيسي

  مسئولیت: کارشناس آموزش-بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • صديقه شيخي فيني

  مسئولیت: مسئول دفتر بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • فاطمه شیخی فینی

  مسئولیت: کتابدار-بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • علي عباس عزتي

  مسئولیت: سرپرست کارگزيني- بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • اسکندر فروتن فر

  مسئولیت: مسئول نقليه- بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • محمد محقري دهبارز

  مسئولیت: مسئول امور دانشجويي در بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6
 • غلام عباس موسوي سردري

  مسئولیت: مسئول سلف- بندرعباس
  تلفن:
  07366674715-6