پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- مسئولین
مسئولین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
رئیس پردیس بندرعباس 

محمد امین فیض چکاب
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۵)
پست الکترونیکی: fayziaut.ac.ir
 


رئیس مرکز نوآوری مهندسی دریا

آرمان زارع بیدکی
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۰)
پست الکترونیکی:  a.zarebidakiaut.ac.ir
 

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.2178.4224.fa
برگشت به اصل مطلب