پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/20 | 
پست الکترونیکی: bandarabbasaut.ac.ir
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰
نمابر: ۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۳
کد پستی : ۹۵۷۹۹-۷۹۱۶۷
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.3339.4500.fa
برگشت به اصل مطلب