پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- مهندسی ساخت در صنایع دریایی
مهندسی ساخت در صنایع دریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
مصباح سایبانی

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۱۴)
پست الکترونیکی: msaybaniaut.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.3350.4227.fa
برگشت به اصل مطلب