پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
آرمان زارع بیدکی

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۰)
پست الکترونیکی: a.zarebidakiaut.ac.ir
 

سید هامان هدایت مفیدی

استادیار
تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۱)
پست الکترونیکی: h.mofidiaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.3352.4229.fa
برگشت به اصل مطلب